Regulamin  Cmentarza  Parafialnego w Płocku

 

§ 1

 

1.     Cmentarz Parafialny Parafii Prawosławnej Przemienienia Pańskiego w Płocku przy ul. Norbertańskiej 25.

2.     Siedziba Administratora Cmentarza Parafialnego znajduje się w Płocku przy ul. Kościuszki 18.

 

§ 2

 

1.     Cmentarz czynny od świtu do zmroku.

2.     Parafia Prawosławna nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.

 

§ 3

 

1.     Na cmentarzu parafialnym pochowania zwłok i szczątków mogą odbywać się wyłącznie do istniejących grobów murowanych, grobów rodzinnych, miejsc rezerwowych i miejsc z odzysku.

2.     Na cmentarzu urządza się groby:

a.     ziemne

b.     murowane

3.     Usytuowanie grobu musi być zgodne z planem zagospodarowania cmentarza oraz z zachowaniem jego wymiarów.

 

§ 4

 

1.     Na cmentarzu parafialnym stosuje się opłaty:

a.     za miejsca pod grób ziemny

b.     za miejsca pod grób murowany

c.      za miejsca rezerwowe pod grób ziemny

d.     za przedłużenie okresu użytkowania grobu i miejsca rezerwowego

e.      za numer ewidencyjny (karat grobu)

f.       za korzystanie z kaplicy

g. eksploatacyjną ( na pokrycie kosztów utrzymania czystości i porządku na cmentarzu )

h.     za zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych

i.  rejestracja pogrzebu

2.     Opłaty za korzystanie z cmentarza są wywieszone w kancelarii w Biurze Obsługi Cmentarza Prawosławnego.

3.     Opłaty za miejsca pod grób ziemny i murowany, za miejsce rezerwowe oraz za przedłużenie okresu użytkowania grobu i miejsca rezerwowego pobierane są na okres 20 lat. Po tym czasie bez wezwania administratora cmentarzy należy ponownie wnieść stosowne opłaty.

4.     W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce pod grób ziemny  kwalifikuje się on do likwidacji (art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, z późniejszymi zmianami - Dz.U.2000r. Nr 23, poz. 295). Likwidacja grobu będzie poprzedzona informacją na grobie i tablicy informacyjnej co najmniej na 3 miesiące przed terminem likwidacji.

5.     W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat za miejsce rezerwowe, rezerwacja wygasa automatycznie w dniu upływu 20 lat od wniesienia opłaty. W takim przypadku miejsce pozostaje do dyspozycji administratora cmentarzy.

6.     Gdy przed upływem 20 lat od uiszczenia opłaty dokonana zostanie ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich, miejsce pod grób ziemny  pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza. Dotychczasowemu dysponentowi miejsca zwrócona zostanie część wniesionej przez niego opłaty za miejsce pod grób. Wysokość zwróconej kwoty będzie proporcjonalna do okresu niewykorzystanego czasu za miejsce pod grób ziemny.

7.     Opłata eksploatacyjna pobierana jest na okres 20 lat, po raz pierwszy przy opłacaniu miejsca pod grób ziemny lub  miejsca pod grób murowany, a kolejny raz po upływie tego okresu.

8.     W przypadku dochowania do istniejącego grobu ziemnego lub miejsca rezerwowego pobiera się:

a.     uzupełniającą opłatę za miejsce pod grób ziemny ( lub miejsce rezerwowe ) do pełnych 20 lat

b.     uzupełniającą opłatę eksploatacyjną za taką samą liczbę lat jak w punkcie  a)

9.     Uzyskanie zezwolenia i wniesienie opłat za zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych nie jest wymagane przy wykonywaniu n/w prac:

a.     drobne prace kamieniarskie (zdjęcie i osadzenie akcesoriów, wykucie liter itp.)

b.     drobne prace budowlane ( uzupełnienie spoin itp.)

 

§ 5

 

Do dysponowania wolnym miejscem w grobie ziemnym lub murowanym przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby, uprawnieni są członkowie rodziny zmarłego spoczywającego w tym grobie według kolejności podanej w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.Nr 23 poz. 295 z 2000 r. z późniejszymi zmianami).

 

§ 6

 

1.     Groby ziemne, murowane oraz miejsca rezerwowe pod  groby nie mogą być przedmiotem obrotu  prywatnego.

2.     Zakup miejsca rezerwowego pod grób dokonuje się wyłącznie celem utworzenia grobu rodzinnego.

3.     Nie jest dozwolone murowanie ścian w grobie ziemnym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.

 

§ 7

 

1.     Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie i w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie.

2.     Na terenie cmentarza parafialnego zakazuje się:

a.     zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca,

b.     zaśmiecania terenu w tym wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,

c.      niszczenia zieleni, nagrobków i urządzeń cmentarnych,

d.     ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszy,

e.      zabudowy grobu wykraczającej poza powierzchnię miejsca pod grób

f.       przebywanie na cmentarzach poza godzinami w których są czynne,

g.     prowadzenia działalności handlowej,

h.     umieszczania reklam,

i.       sadzenia drzew,

j.       wjazdu na cmentarz (za wyjątkiem pojazdów związanych z funkcjonowaniem cmentarza i przeprowadzaniem pogrzebu, policji, pogotowia ratunkowego, prokuratury, straży miejskiej  i inspekcji sanitarnej ).

3.     Administrator cmentarza może w wyjątkowych przypadkach, wyrazić zgodę na wjazd na teren cmentarza innych pojazdów nie związanych z funkcjonowaniem cmentarza, pobierając za to opłatę.

4.     Na terenie cmentarza zakazuje się wykonywania prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych bez ich uprzedniego zgłoszenia w biurze obsługi cmentarz i uzyskania zezwolenia na wykonanie prac.

 

§ 8

 

1.     Prace ziemne, kamieniarskie i budowlane mogą być wykonywane wyłącznie przez posiadacza lub dysponenta grobu lub upoważnione przez te osoby podmioty gospodarcze, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa lub umowy.

2.     Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych wydaje się na jeden ściśle określony grób. W przypadku wykonywania prac jednocześnie przy kilku grobach, wymagane jest uzyskanie odrębnego zezwolenia na każdy z nich.

3.     Wydanie zezwolenia na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych należy poprzedzić wniesieniem opłaty, o której mowa w § 4ust.1 pkt h niniejszego regulaminu.

4.     Zezwolenie na wykonanie prac ziemnych, kamieniarskich i budowlanych zachowuje ważność 10 dni kalendarzowych na prace przy nagrobku

5.     Wykonawcom prac zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.

6.     Podmiotom gospodarczym zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po robotach kamieniarsko-budowlanych do pojemników na cmentarzu. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika jest odpadem i zgodnie z ustawą o odpadach należy wywieźć go z terenu cmentarza i zapewnić odzysk lub przekazać do składowania.

7.     Wykonawca prac zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych  w wyniku wykonywanych przez niego prac.

8.     Wykonywanie prac nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.

9.     Wykonawca przystąpienie i zakończenie do prac winien zgłosić do administratora cmentarza. Wywiązanie się z powyższego jest warunkiem ponownego otrzymania zezwolenia na wykonanie prac na terenie cmentarza parafialnego.

10.  Administrator cmentarza upoważniony jest do kontroli pojazdów i osób oraz przewożonych i przenoszonych materiałów i sprzętu.

 

§ 9

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem ma zastosowanie ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jednolity Dz.U.Nr 23 poz. 295 z 2000 r. z późniejszymi zmianami). >>>